Nyheter

Nu finns Technogyms nyhet Climber hos oss! En trevlig trappmaskin som verkligen vet vart den ska ta! Mycket ny utrustning hos oss! Välkommen in!

Fler nyheter »

PT-Kampanj

WELLNESS 4 LIFE

I maskinparken har vi moderna och ergonomiskt utformade maskiner från italienska Technogym som är världsledande inom maskinträning.

Fria viktrummet

Radvis med hantlar och stänger för funktionell och mer avancerad träning som står till ditt förfogande.
”Där stål och människan blir ett med varandra”

Gruppträningsalen

Här erbjuder vi olika gruppass. Stor och rymlig sal som passar bra till olika aktiviteter t.ex. seminarier, utbildningar mm. Även till uthyrning.

Bålsta

 • Spinning
 • Stor och rymlig spinningsal med 20 st nya bodybike cyklar.
 • Vi hjälper Dig att utforma träning som är anpassad just för Dig!
Vi finns på Kalmarvägen 3 bredvid Statoil.
0171-55250
Här finns vi
 

GDPR

Policy för personuppgiftshantering

Antagen av styrelsen för Wellness 4 Life Sweden 2018-05-25


Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Wellness 4 Life Sweden hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar all behandling av personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos Wellness 4 Life Swedens anställda.

Organisation och ansvar

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter i föreningen följer denna policy.

Björn Johansson är ansvarig för att implementera och följa upp policyn på Wellness 4 Life, så att den efterlevs i den dagliga verksamheten och uppdateras vid behov.

Alla anställda inom Wellness 4 Life ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och det den vill säkerställa.

Tillämpning och revidering

Denna policy är tillämplig för Wellness 4 Life Swedens anställda och övriga personer med förtroendeuppdrag eller anställning inom Bolaget, samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Styrelsens utsedda ansvariga person håller i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Begrepp

Begrepp

Betydelse

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

 • Varje personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

 

 • All hantering av personuppgifter sker enligt rättslig grund: samtycke, avtal eller intresseavvägning.
 • Personuppgifter lagras i ett medlemsregister tills dess att registrerad avslutar sitt medlemskap.
 • Uppgifter av värde ur ett historiskt perspektiv lagras och arkiveras för framtiden, t ex föreningens verksamhetsberättelse och styrelseprotokoll.
 • Då registrerad begär att raderas ur föreningens medlemsregister ska detta ske utan onödigt dröjsmål.
 • Krav på att personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
 • Uppföljning och utvärdering av hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som Wellness 4 Life Sweden behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Björn Johansson, som i sin tur ansvarar för att anmälan kommer in skyndsamt till Datainspektionen. Samt att i övrigt nödvändiga åtgärder ska vidtas med anledning av incidenten.

Rättigheter för den enskilde

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång. Du kan begära ut vilka personuppgifter som finns lagrade om dig.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt till begränsning och rätt att göra invändningar. Du har rätt att begära en begränsning av användandet av personuppgifter samt att göra invändningar, till exempel att slippa direktmarknadsföring av föreningens verksamhet.
 • Rätt till radering. Du kan begära att alla personuppgifter om dig raderas.

 

Förutom träning erbjuder vi

 • Kosttillskott försäljning
 • Rådgivning
 • Ergonomi
 • Konsultation